En revers reglerar betalning av en penningsumma eller erkännande av penningskuld

En revers är ett skuldebrev som skrivs mellan två parter. Reversen är en skriftlig utfästelse innebärande att betala en penningsumma eller ett erkännande av en penningskuld. Det finns 2 olika typer av skuldebrev (enkelt och löpande).

Enkelt skuldebrev

1. Ett enkelt skuldebrev är ställt till en specifikt namngiven person, där långivaren varken kan ge bort eller sälja rätten att kräva tillbaka pengar från låntagaren utan att tala om för låntagaren vem den nya ägaren av skuldebrevet är. Trots det kan ett enkelt skuldebrev överlåtas, en sådan underrättelse kallas denuntiation.

Löpande skuldebrev

2. Löpande skuldebrev ger den förvärvaren ett starkare lagligt skydd än enkla skuldebrev. Det är alltså i grunden enklare att omsätta, därav namnet löpande skuldebrev. Det finns dessutom två olika former av löpande skuldebrev (innehavarskuldebrev och orderskuldebrev): 

a) ett innehavarskuldebrev är ställt till innehavaren, dvs den som har det i sina händer på förfallodagen är berättigad att motta betalning.

b) ett orderskuldebrev är ställt till en given person eller order, vilket betyder att borgenärens påskrift är nödvändig för att det ska kunna bli en laglig överlåtelse. Borgenären kan dock överlåta ett orderskuldebrev till innehavararen. Generellt är det mycket enklare att överlåta ett löpande skuldebrev genom att sälja eller ge bort det till den man önskar.

En revers blir ofta aktuell om föräldrar till exempel skulle vilja hjälpa sitt barn med kontantinsatsen till första bostaden. En revers är ofta förekommande när två parter ska köpa en bostad tillsammans, men där den ena parten går in med mer än 50% av kontantinsatsen. Andra tillfällen skulle vara om man lånar ut pengar till en vän. 

När man tar fram en revers ska man ta ställning till ränta, i vilken takt skulden ska amorteras och om hela skulden ska regleras i samband med till exempel försäljning av en bostad. Ofta regleras också vad som händer vid separation eller om någon av parterna avlider. 

Preskriptionstiden för en revers är 10 år. Det betyder att om gäldenären inte har krävt att borgenären ska betala tillbaka skulden inom 10 år så hävs skuldebrevet. Tio år preskriptionstid räknas efter det senaste ”preskriptionsavbrottet”, till exempel om parterna kommit överens om en avbetalningsplan. 

Vad bör reversen innehålla?

Laglig grund för en revers är kopplad till skuldebrevslagen. Det finns inget uttalat i den om vad som ska ingå, men följande är en bra start:

• Namn på borgenär

• Namn på gäldenär

• Totalt lånebeloppet

• Syfte med lånet

• Vilket datum som lånebeloppet ska betalas ut till gäldenären

• Vilket datum som lånet förfaller, dvs senaste datum lånet ska återbetalas till borgeär

• Betalningsåtagande att gäldenären på förfallodagen återbetala lånet till borgenären

• Räntan i procent per år och om räntan är fast eller rörlig

• När ska räntan betalas samt eventuell dröjsmålsränta 

• Reglera möjlighet för gäldenären att återbetala skulden i förtid 

• Eventuell säkerhet kopplad till skulden 

• Reversöverlåtelse

• Tvisteavgörande