Ett gåvobrev är juridsikt tvingande vi överlåtelse av fast egendom, men inte vid lös egendom.

Ett gåvobrev är ett juridiskt dokument som påvisar att en gåva har skett och vilka villkor som är kopplade till denna överlåtelse. Att skänka bort något kan tyckas enkelt, men rent juridiskt är det ofta inte lika enkelt. Gåvobrev kan bli aktuella när det handlar om att till exempel bestämma om gåvan är ett förskott till ett arv och om ska det räknas som enskild egendom. 

För att en gåva ska vara juridiskt korrekt överlåtelse måste gåvor ibland vara skriftliga, men inte alla. När det blir fråga om ett gåvobrev är det viktigt att det är formulerat på ett juridiskt korrekt sätt så att det kan anses som giltigt. I praktiken fyller gåvobrevet också funktionen att det förebygger eventuella oklarheter och förhindra konflikter, givet att det är tydligt utformat. Generellt är det att rekommendera att ta hjälp av en jurist så att all formalia kommer på plats. 

Ett gåvobrev kan skrivas för att gåvan ska bli enskild egendom. Noterbart är att det bara är vid fastighetsöverlåtelse som det enligt lag krävs att ett giltigt gåvobrev. En båt, en motorcykel, ett skåp är alla exempel på lös egendom. Vid överlåtelse av lös egendom är det inte juridiskt tvingande att formulera ett gåvobrev, men i många fall kan det ändå underlätta. det inte en skriftlig handling för att gåvan ska vara giltig, men det kan vara en fördel. 

För att ett gåvobrev ska vara juridiskt gångbart måste det vara utformat på ett korrekt vis. Det krävs en tydlig beskrivning av gåvan, särskilda villkor och underskrifter från både den som ger och den som tar emot. Ofta kan gåvobrev bli aktuella om till exempel en gåva ingår i giftorätten, då kan det krävas samtycke från make eller maka. Ett annat exempel är vid gåva till en omyndig person där givaren önskar pengarna ska blir tillgängliga först när personen blir myndig. Då anger man i gåvobrevet en åldersgräns som villkor. Gåvobrev behöver normalt inte bevittnas, men gäller gåvobrevet fastighete eller tomträtt då måste gåvobrevet bevittnas för att vara giltigt.