När endera av två avtalsparter meddelar att han vill häva avtalet. I regel finns i avtalet reglerat under vilka förutsättningar avtalet kan sägas upp.