amorteringsmetod varvid skulden delas upp i ett antal lika stora delar. Till amorteringsbeloppet kommer i regel ränta. (jfr. Annuitet)