Bolånets storlek har stor koppling till köpeskillingen

Köpeskilling

Ordet köpeskilling är synonymt med pris, kostnad och köpesumma. Begreppet används primärt vid försäljning av fastigheter och betyder att en köpare och säljare har kommit överens om priset på en vara eller tjänst.

Bolånets storlek och köpeskillingen

Köpeskillingen, som alltså är priset på bostaden har naturligtvis stor bäring på hur stort bolån banken kan bevilja. Bolånetaket i Sverige är sedan år 2010 lagstadgat till 85% av bostadens värde. Bostadens värde och köpeskillingen är vid köptillfället exakt lika, men värdet på bostadens kan över tid både överstiga och understiga köpeskillingen beroende på hur marknadspriset för bostaden utvecklas. 

Kopplingen mellan köpeskilling och amortering

Låntagaren måste alltså erlägga 15% i kontantinsats av köpeskillingen, men är inte begränsad till det, utan kan betala av en större del om det finns ekonomiska förutsättningar hos köparen att göra det.  Ofta gör köpare det för att komma under gränserna för amortering. I Sverige måste man amortera 2% av det totala lånebeloppet om året om hushållet haren belåningsgrad över 70% och man måste amortera 1% om man har en belåningsgrad mellan 50% - 70%.  

Skriftlig köpeskilling

Som utgångspunkt är muntliga avtal bindande. I avtalslagen finns det inte något generellt krav på att avtal i allmänhet ska ha en viss form. Vid många typer av köp räcker det därför att köpare och säljare kommer överens om köpeskillingen muntligen och skakar han. Detta gäller dock inte vid köp av fastigheter. Vid fastighetsaffärer krävs att avtalet är skriftligt och att det uppfyller vissa så kallade formkrav. Om inte avtalet är skriftligt så är avtalet inte giltigt. 

Bestämmelse om köpehandling i jordbalken

De lagstadgade bestämmelserna vid köp av fastighet finns i Jordbalken. I jordbalken framgår det att vid köp av fastighet så krävs en skriftlig köpehandling undertecknad av säljare och köpare. Själva köpehandlingen ska dessutom innehålla information om köpeskillingen och en så kallad överlåtelseförklaring. En överlåtelseförklaring är en uttrycklig förklaring från säljaren, att denne genom att köpehandlingen är undertecknad och köpeskillingen inbetalats, godkänner överlåtelsen av fastigheten till köparen. I och med att köpehandlingen måste köpeskillingen, så betyder det att alla eventuella överenskommelser vid sidan av köpehandlingen är ogiltiga.

Speciella villkor i köpehandlingen

Säljaren och köparen vill ibland villkora fastighetsköpet av olika anledningar. Sådana villkor måste uttryckligen finnas med i köpehandlingen. 

Sådana anledningar föranleder följande villkor:

• Villkor som påverkar köpets fullbordan 

• Villkor som betyder att säljaren kan friskriva sig från ansvar om fastigheten skulle frånvinnas köparen

• Villkor som inskränker en köpares rätt att 

a) Överlåta fastigheten

b) söka inteckning i eller upplåta rättighet i fastigheten.