Definitionerna på nedanstående ord är hämtade ur Faktablad Nr 12 från Konsumenternas Bankbyrå:
A B D F G H I J K L O P R S T U V Å Ä Ö

A

Amortering

Amortering är en avbetalning på ett lån och avser den summa du betalar av på lånet vid varje betalningstillfälle.

Amorteringsbelopp

Det belopp med vilket man (ofta regelbundet t.ex. en gång i månaden) betalar av på en skuld.

Amorteringsplan

Plan för hur ett lån skall återbetalas.(jfr. Avbetalningsplan)

Amorteringsunderlag

Om du vill byta bank och flytta dit bolån till en ny bank, måste du be den gamla banken om ett amorteringsunderlag först

Annuitet

Det sammanlagda belopp som en låntagare betalar som ränta och amortering på ett lån. A är vanligen lika stor under lånets hela löptid. (jfr. Rak amortering)

Annuitetslån

Lån som återbetalas med annuiteter (se d.o.).

Anskaffningsvärde

Det pris som t.ex. en fastighet eller en aktie hade vid tidpunkten för köpet/förvärvet.

Autogiro

Ett sätt att automatiskt betala regelbundet återkommande räkningar från t.ex. Telia, försäkringsbolag, hyresvärd etc. Pengarna dras automatiskt från t.ex. ett lönekonto.

Avbetalningsplan

Upprättas ofta när den betalningsskyldige har misskött sina betalningar (jfr Amorteringsplan).

B

Banksekretess

Innebär att banken har tystnadsplikt och inte får avslöja för obehöriga vilka förhållanden en kund har till banken.

Basbelopp

(2017 = 44 800 kr) fastställes en gång om året av regeringen enligt Lagen om allmän försäkring. B speglar prisnivåns förändringar och ligger till grund för beräkningen av bl.a. studiemedel och pension.

Belåningsgrad

Belåningsgraden är av ytterska vikt när bankerna bedömer vilken boränta du kan få och en låg belåningsgrad innebär en mindre risk för både banken och dig som bolånekund

Betalningsanmärkning

Får man när kronofogden eller domstol har fastställt betalningsskyldigheten för en obetald skuld. B. finns registrerad i tre år och kvarstår även om skulden betalas.

Betalningsföreläggande

Kan t.ex. en kreditgivare ansöka om hos kronofogden om en låntagare inte betalar sina förfallna skulder.

Betalningspåminnelse

Uppmaning från t.ex. kreditgivare att betala en förfallen fordran.

Bindningstid

Tid under vilken ett låns räntesats är bunden.

Blancolån

Vill du se över dina blancolån & jämföra vilka alternativ som finns på marknaden? Vi hjälper dig jämföra blancolån och samla dina befintliga smålån!

Bokföringsdag

Den dag t.ex. en insättning bokförs på kontot. Vanligtvis samma dag som transaktionen (se d.o.) äger rum.

Borgen

Ett löfte av en eller flera fysiska eller juridiska personer att betala en skuld för någon annan om denne inte betalar (jfr. Säkerhet).

Borgenär

Kallas den som lånar ut pengar. Motsats till gäldenär (se d.o.). Ej att förväxla med Borgensman (jfr d.o.).

Bottenlån/hypotekslån

Kallas bostadslån som har pant med bästa säkerhet i bostaden. Ofta lån som lämnas av hypoteksinstitut. (jfr Topplån)

Bundet lån

Lån vanligen för bostadsändamål, vars ränta är bunden under angiven löptid

Byggnadskreditiv

Ett lån som betalas ut i etapper och som skall täcka byggkostnaderna under byggtiden. Avsikten är i regel att B skall ersättas med ett annat bostadslån när byggnaden är färdigställd.

D

Debitera

För en kund innebär det ofta att något, t.ex. en avgift tillkommer, tas ut på konto, sätts upp på faktura eller motsvarande (jfr Kreditera).

Delat ansvar

Delat ansvar betyder att ansvaret för t.ex. betalningen av ett lån är delat på visst sätt, t.ex. hälften var (jfr solidarisk borgen).

Denuntiation

Vid en överlåtelse av en skuld sker en denuntiation så att gäldenären vet vem skulden ska betalas till.

Disponibel

Möjlig att förfoga över, tillgänglig.

F

Förfallodag

Den dag som ett lån eller en faktura skall betalas.

Förseningsavgift

Fast avgift som tas ut vid försening. För att vara ”tillåten” måste den vara avtalad i det ursprungliga avtalet mellan parterna.

Förtidslösa lån

Att lösa lånet innan bindningstiden (se d.o.) för lånet har gått ut

G

God banksed

God banksed är ett samlande uttryck för hur en bank bör uppträda bl.a. mot sina kunder och konkurrenter på marknaden. Finansinspektionen anger genom uttalanden och regelverk vad som är att anse som god G.

Gåvobrev

Ett gåvobrev är juridsikt tvingande vi överlåtelse av fast egendom, men inte vid lös egendom.

Gäldenär

Den som är skyldig någon pengar. Motsats till borgenär (se d.o.).

H

Hypoteksinstitut

Kreditinstitut som lämnar bottenlån, se d:o. Medel för utlåningen anskaffas främst genom att instituten ger ut obligationer (se d.o.).

Hypotekslån

Långfristigt lån mot säkerhet av pantbrev i fast egendom (se Bottenlån).

I

Inomläge

Ett pantbrevs förmånsläge i förhållande till andra pantbrev i en fastighet.

Inskrivningsmyndighet

Myndighet hos tingsrätt som har hand om kommunens fastighetsbok (se lagfart och inteckning)

Inteckning

Inskrivning hos tingsrätten i fastighetsbok av visst penningbelopp i fast egendom. (jfr. Pantbrev)

J

Jämför privatlån

Jämför privatlån hos många långivare för att få bästa villkor

Jämför räntor

Se över dina räntor & jämför räntealternativ på marknaden? Vi hjälper dig jämföra räntor & bindningstider på privatlån och bolån

K

Kapitalisering

Sker då upplupen ränta (se d:o) läggs till kapitalet. K sker i regel i samband med årsskifte.

Kassadag

Den dag som insättning eller uttag görs i kassan eller överföring görs till eller från kontohavarens konto.

Kontantinsats

Kontantinsats behövs för att bankens ska bevilja ett bostadslån. Ska du köpa bostad, säkerställ kontantinsatsen i ett tdigt skede.

Konvertera

Lägga om lån. Förlängning av lånet med t.ex. nya villkor och ändrad räntesats.

Kreditera

Kreditera för en kund innebär det att något t.ex. en avgift stryks, tas bort från faktura eller motsvarande, eller att insättning görs på konto (jfr Debitera). Att kreditera ränta på ett sparkonto innebär att banken sätter in räntan på kundens konto.

Kreditgivare

Den som ger kredit t.ex. en bank, finansbolag eller hypoteksinstitut.

Kreditprövning

Granskning av lånesökandes kreditvärdighet, dvs. återbetalningsförmåga och förmåga att ställa/lämna säkerhet för den sökta krediten.

Kreditupplysning

Kreditupplysning görs för att bedöma din kreditvärdighet och betalningsförmåga. Det är viktigt att inte ha för många kreditupplysningar om man vill få bra lånevillkor.

Köpebrev

Skriftlig handling som upprättas som slutligt dokument vid köp av fastighet sedan köpekontrakt slutits och betalning erlagts.

Köpeskilling

Bolånets storlek har stor koppling till köpeskillingen

L

Lagfart

Inskrivning i fastighetsbok av fastighetsförvärv genom köp, arv etc.

Lagfartsbevis

Skriftlig handling som visar att lagfart beviljats. L visar vem som är ägare till fastigheten.

Likvid

Betalning. Att vara likvid, detsamma som att kunna betala (i rätt tid).

Likvidavräkning

I samband med fastighetsköp gör man en L av vilken det framgår hur betalningen gått till, t.ex. genom viss kontantinsats och/eller övertagande av lån.

Låneförmedlare

Se över dina bolån & privatlån genom Comboloan. Vi är en låneförmedlare som jämför & förmedlar bolån och privatlån till ett flertal långivare

Lånelöfte

Är du i färd med att hitta ny bostad? Då är det sannolikt tid att skaffa ett lånelöfte innan visning så att du kan vara med i budgivningen.

Löptid

Den tid under vilken ett skuldebrev (se d.o.) löper med angivna villkor.

O

Offert

Anbud. En uppgift om till vilket pris och övriga villkor en leverantör är beredd att sälja en vara eller utföra en tjänst.

P

Pant

Fast eller lös egendom som ställs till annans, t.ex. kreditgivare, förfogande såsom säkerhet (se d.o.) för t.ex. ett lån.

Pantbrev

Har du köpt ett nytt hus tillkommer kostnader för pantbrev. Läs mer om vad pantbrev är och vad det innebär.

Pantsättning

Att lämna t.ex. ett pantbrev som säkerhet för ett lån.

R

Rak amortering

amorteringsmetod varvid skulden delas upp i ett antal lika stora delar. Till amorteringsbeloppet kommer i regel ränta. (jfr. Annuitet)

Realisera

Ofta det samma som att erbjuda till försäljning. T.ex. realisera tillgångar.

Revers

En revers reglerar betalning av en penningsumma eller erkännande av penningskuld

Riksbanken

Riksbanken är Sveriges centralbank. Riksbanken har till uppgift att se till att pengarna behåller sitt värde över tid och att betalningar sker säkert och effektivt. Den svenska Riksbanken ger ut Sveriges sedlar och mynt. Riksbanken är också ansvarig för reporäntan som har direkt påverkan på bolåneräntorna.

Ränta

Ränta är avkastning på kapital eller priset på

Räntebidrag

Statligt bidrag som täcker del av räntekostnaden för nybyggda permanentbostadshus.

S

Saldo

Vanligen det samma som behållningen på ett konto. Även skillnaden mellan debet och kredit på ett konto.

Serielån

Lån där amorteringstakten ändras under lånets löptid efter en - oftast - i förväg fastställd plan. Amorteringen är vanligen lägst i början för att därefter öka.

Skatteåterbäring

Om det blir skatteåterbäring eller restskatt är viktigt att ta reda på

Skuldebrev

Skriftlig utfästelse att betala en penningsumma eller skriftlig erkännande av en penningskuld. T.ex. revers, obligation.

Skuldkvot

Skuldkvoten = bolånens storlek i förhållande till hushållets inkomst

Säkerhet

Garanti för skydd mot förlust som långivare ofta kräver av låntagare. S kan utgöras av pant (se d.o.) i fast eller lös egendom eller i form av borgen (se d.o.).

T

Tillgodohavande

Ofta det samma som fordran. En bankkunds banktillgodohavande är summan av vad han har på sina konton i banken.

Tilläggssäkerhet

Ofta benämning på den säkerhet som, utöver säkerhet i bostaden, krävs för ett topplån (se d.o.).

Topplån

Lån som läggs ovanpå ett bottenlån (jfr d.o.).

U

UC

UpplysningsCentralen, kreditupplysningsföretag som ägs av bankerna. Ofta benämning på den kreditupplysning (se d.o.) som tas av en bank och lämnas av UC. ”Ta’ en UC”.

Uppläggningsavgift

Avgift för uppläggning av bl.a. banklån.

Uppsägning

När endera av två avtalsparter meddelar att han vill häva avtalet. I regel finns i avtalet reglerat under vilka förutsättningar avtalet kan sägas upp.

V

Villkorsbilaga

En handling som kompletterar skuldebrevet till ett bundet lån och av vilken det framgår vilken räntesats lånet löper med samt vilken villkorsändringsdag som gäller, m.a.o. lånets löptid.

Villkorsändringsdag

För bundet lån(se d.o.), dag då ny villkorsperiod med ny bunden ränta (se d.o.), ny löptid (se d.o.) och andra villkor börjar gälla

Å

Återbetalningsförmåga

Förmåga att betala igen ett lån med hänsyn tagen till inkomster, utgifter och försörjningsbörda. Å undersöks vid kreditprövning (se d.o.)

Ä

Ägarhypotek

Föreligger när pantbrev (se d.o.) för lån inte alls eller endast delvis är utnyttjat för pantsättning (se d.o.).

Ö

Överhypotek

Det belopp med vilket en pants värde enligt pantbrev överstiger det skuldbelopp som panten utgör säkerhet för. Ö kan användas som säkerhet för andra lån

Överskuldsätta

Skuldsätta sig så att man saknar återbetalningsförmåga för sina skulder helt eller delvis.