1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkor”) gäller då Comboloan AB org. nr 559040-7291, e-post: info@comboloan.se, (”Comboloan”) tillhandahåller privatekonomiska tjänster, t.ex. förmedling av krediter, via digitala kanaler tex webb (”Tjänsterna”).

1.2 För att använda Comboloans tjänster måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av Villkoren.

1.3 Genom att skapa ett Comboloan-konto och använda Comboloans tjänster godkänner och accepterar du Villkoren och blir medlem.

2. Comboloans tjänster

2.1 Genom att skapa ett Comboloan-konto godkänner och uppdrar du åt Comboloan att för din räkning använda dina inloggningsuppgifter.

Informationen kan även omfatta personuppgifter, vilka behandlas i enlighet med Comboloans integritetspolicy https://www.comboloan.se/om_comboloan/integritetspolicy.asp?Menu=Om.

2.2 Du ansvarar för all användning av Tjänsterna och för att just dina inloggningsuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst.

2.3 Det är kostnadsfritt att använda Tjänsterna. Genom Tjänsterna kan du i framtiden få möjlighet att ta del av specifika tjänster och andra erbjudanden från Comboloan och andra som kan kräva betalning. Du kommer i sådana fall att upplysas om det i separat ordning.

2.4 Comboloan kan även komma att erbjuda användaren nya tjänster. Sådana nya tjänster kan vara förenade med särskilda villkor. Om användaren önskar aktivera den nya tjänsten måste användaren godkänna de särskilda villkor som gäller för den tjänsten.

2.5 Comboloan och dess samarbetspartners och annonsörer i annonsnätverk kan komma att rikta erbjudanden till användare via e-post eller på annat sätt. Marknadsföring som riktar sig direkt till medlemmar ska uppfylla gällande lagar och etiska riktlinjer. Genom att skapa ett konto hos Comboloan godkänner du att Comboloan och dess samarbetspartners och annonsörer i annonsnätverk riktar erbjudanden till dig. Om du inte längre önskar få riktade erbjudanden kan du skriftligen anmäla detta till Comboloan. Comboloans tjänster kan även innehålla länkar till eller erbjudanden från externa partners som har andra villkor än Comboloan. Du uppmanas att själv sätta dig in i dessa villkor.

3. Tillåten användning

Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls av Comboloan. För eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från Comboloan. Det är inte heller tillåtet att otillbörligt nyttja erbjudanden eller på annat sätt missbruka Comboloans tjänster.

4. Avtalsbrott & ansvar

4.1 Comboloan har rätt att när som helst stänga av en medlem och avsluta ett konto om användaren bryter mot Comboloans villkor eller annars använder Comboloans tjänster på ett sätt som kan orsaka Comboloan eller tredje man skada.

4.2 Comboloan har för avsikt att all information i Comboloans tjänster ska vara korrekt och uppdaterad. Men, Comboloan kan inte garantera tillgängligheten, tillförlitligheten och/eller korrektheten på informationen som finns presenterad i Comboloans tjänster. Comboloan kan inte ställas till svars för om Comboloans tjänster ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerar.

4.3 Comboloan ska inte ha något ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på användning av Comboloans tjänster eller för tjänster eller varor du väljer att köpa från fristående tredje man eller Comboloans samarbetspartners.

5. Force majeure

Comboloan är inte ansvarig för dröjsmål eller förlust som beror på omständighet som man inte råder över och som väsentligt försvårar uppfyllelsen av förpliktelsen ifråga eller som medför att uppfyllandet av förpliktelsen inte är ekonomiskt försvarbar.

6. Villkorsändring

Comboloan har rätt att när som helst ändra Tjänsterna, ändra villkoren eller att sluta tillhandahålla vissa tjänster. Comboloan ska med rimligt varsel underrätta medlemmen vid ändring av villkoren. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Comboloan innan de ändrade villkoren börjar gälla.

7. Avsluta konto

Du kan närsomhelst avsluta ditt Comboloan-konto och din användning av Tjänsterna genom att i inloggat läge välja att radera din profil. Det går också bra att kontakta Comboloan på info@comboloan.se. Comboloan kommer då att radera samtliga inloggningsuppgifter och all annan information som kan hänföras till dig.

8. Klagomål

Du är viktig för oss. Därför är det viktigt att så snart som möjligt få veta om du är missnöjd med oss. Klagomål framförs i första hand direkt till:

Comboloan AB
Klagomålsansvarig: Fredrik Giers
Antingen via E-post: info@comboloan.se skriv ”Klagomål” i ämnesfältet eller via länk: https://www.comboloan.se/om_comboloan/om_comboloan_kontakt.asp?Menu=Om.

Du kan även begära att kundtjänst ska vidarebefordra klagomål till Klagomålsansvarig. Skulle du efter kontakten med oss fortfarande vara missnöjd kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå som är en opartisk instans som ger konsumentupplysning och information i frågor av finansiell karaktär.

KONSUMENTERNAS BANK- OCH FINANSBYRÅ
Box 242 23
104 51 Stockholm
www.konsumenternas.se

Det går också att kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som är en myndighet med en opartisk roll som prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas.

ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN
Box 174
101 23 Stockholm
www.arn.se

Du kan även vända till allmän domstol med en tvistig fråga.

9. Övrigt

9.1 Comboloan har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor. Vidare har Comboloan rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter i enlighet med gällande lagstiftning, bl.a. avseende dataskydd.

9.2 Tvist med anledning av villkoren eller din användning av Comboloans tjänster ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.